ده نکته‌ی کوتاه از تحریفات شاهنامه

از حدود دو سال پیش یک کار تحقیقی شاهنامه نگاری بصورت تفننی آغاز کردم. یک طرح و پروژه‌ی شخصی که بیشتر از روی علاقه بود که متاسفانه بعد از حدود یکسال تحقیق و مطالعه،‌ بدلیل گرفتاریهای شخصی متوقف شده بود. مدتی است که باز فرصت دوباره ای بدست آوردم که کار از سر بگیرم و اکثر اوقات فراغت، مشغول خواندن و تحقیق در مورد شاهنامه، شخصیتها و لایه های روانشناختی داستانهای آن باشم. خوشبختانه در این راه دو همکار جدید هم که یکی استاد تاریخ هنر است و دیگری تصویرگری زبردست به یاری و جمع ما اضافه شدند.

فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

 در این مدت نکات بسیاری را در پاورقی کتابها یادداشت کردم که لازم دیدم از آن بین، بطور خلاصه و گذارا به برخی نکات و باورهای غلط اما بسیار رایج درباره‌ی شاهنامه اشاره کنم. قبلاً‌ هم البته مقالات زیادی در این زمینه توسط متخصصین و اهل فن منتشر شده است که متاسفانه بازتاب گسترده ای نداشته است.

یکم – بسیاری از مردم بر این باورند که در شاهنامه از واژه های بیگانه و بخصوص عربی استفاده نشده است که این باوری غلط است. البته در اینکه فردوسی واژه های فارسی را به عربی ترجیح میداده شکی نیست اما در بسیاری ابیات از لغات عربی استفاده کرده که میتوان موارد زیر را مثال زد: غم، حمله، قطره، قلب، نعره، نظاره، حصار، برهان، قضا، قَدَر، ایمان، جوشن، سنان، رکاب، عنان، هزیمت،  سلیح (بمعنای سلاح)، منادی، ثریا، نبات، سحاب، عقاب، فلک، درج، صف، میمنه، عجم، عجب، محضر و صلیب. بطور کلی حدود پنج درصد از واژه های بکار رفته در شاهنامه غیرفارسی هستند.

دوم – بسی رنج بردم در این سال سی – عجم زنده کردم بدین پارسی. این بیت یکی از اشتباهات بسیار رایج درباره‌ی فردوسی است درحالیکه در اغلب نسخه های معتبر و قدیمی شاهنامه این بیت و ابیات ادامه اش وجود ندارد. جالب اینجاست که خیلی ها از این بیت برای اثبات اشتباه اول، یعنی عدم وجود واژه های عربی در شاهنامه استفاده میکنند حال آنکه در خود همین بیتِ مورد شک، کلمه‌ی عجم یک کلمه‌ی عربی است. این بیت آنقدر بین مردم مشهور شده که حتی بارها و بارها در رسانه های مختلف فارسی از آن استفاده میشود و کسی نیست بپرسد کجای شاهنامه و در کدام نسخه چنین بیتی نوشته شده است؟

سوم- بسیاری از این تحریفات و جعلیات در صد سال اخیر وارد باورایرانیان شده است و در نسخه های قدیمی تر دیده نمیشود. بنظر میرسد در نتیجه‌ی تبلیغات و سیاستگزاری فرهنگ ناسیونالیسم افراطی و تاکید نژادی در دوران حکومت پهلوی ها این رویه بصورتی هدفمند اجرا شده باشد. در آن دوران انجمنها و کتب و مقالات بسیاری درباره نژاد پارسی و ایرانی و آریایی منتشر شد که بسیاری از آنها صرفاً‌ دروغ و مجعول بود. بعنوان نمونه یک موسسه ی دولتی به نام «انجمن آثار ملی» بیش از صد جلد کتاب درباره‌ی شاهنامه چاپ کرد که در یکی از انتشارات همین انجمن تحت عنوان «یادنامه ی فردوسی» این شعر زیر آمده است:

چو کودک لب از شیر مادر بشست / محمد رضا شاه گوید نخست

اگر همدم شه بود فرّهی / فرح زاید از فرِّ شاهنشهی

شهنشاه بانوی فرخ نژاد / که شاهنشهش تاج بر سر نهاد

اینگونه اشعار و وصل کردن آنها به شاهنامه، درواقع روی دیگری از سیاست امروزی در ایران و وصل کردن حاکمان امروزی به امامان شیعه است. شاید از همین رو باشد که شاهرخ مسکوب نویسنده ی «مقدمه ای بر رستم و اسفندیار» در سال ۱۳۴۸ نوشته است: «در تاریخ سفله پرور ما بیدادی که بر فردوسی رفته است، مانند ندارد و در این جماعتِ قوادان و دلقکان با هوس های ناچیز و آرزوهای تباه، کسی را پروای کار او نیست.»

در همین باره ملک الشعرای بهار نیز از نخستین رجال با صلاحیت ادبی بود که به این تبهکاریها توجه و اعتراض کرد. او نوشته است: «این اواخر باز هم تصرفاتی در اشعار فردوسی شده و می شود. از قضا در نسخه ی شماره ی سوم و چهارم مجله ی آینده در صفحه ی ۱۸۲ شش بیت از شاهنامه دیدم که هرکدام را از یک جای شاهنامه برداشته اند، یک مصراع زیادی به آن افزوده و یک مصراع کاسته اند و در جراید و مدارس آن ها را می خوانند و یاد می دهند.»

 چهارم- بیت بسیار معروف «چو ایران نباشد تن من مباد» اساساً سروده‌ی فردوسی نیست و در نسخه های معتبری که در دسترس من بود چنین بیتی پیدا نکردم. تنها مصرع شبیه به این بیت در رزم رستم و سهراب است که فردوسی از قول هجیر به سهراب مینویسد:

چو گودرز و هفتاد پور گزین / همه نامداران ایران زمین

نباشد به ایران تن من مباد / چنین دارم از موبد پاک یاد

و اما مصرع غلط و رایج «بدين بوم و بر زنده يک تن مباد» کلاً در شاهنامه وجود ندارد و حتی ملک العشرای بهار هم در مقاله ای به این موضوع اشاره و اعتراض کرده است. به نظر میرسد این بیت و بخصوص مصرع دومش در راستای سیاستهای عرب ستیزی و ترویج وطن پرستی خاص دوران پهلوی باشد.

پنجم- این بیت «همه سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم» در جنگ علیه ایران و از زبان لشگر تورانیان خطاب به افراسیاب گفته شده است. درواقع این بیت از زبان دشمن ایرانیان است که امروزه بسیاری از شاهنامه نخوانها آن را با افتخار تکرار میکنند. دلیل آن هم سرودی است بنام «مرگ وطن» که از ابیات جسته گریخته در شاهنامه ساخته شده است بدون آنکه به مضمون و مفهوم هر بیت در داستان و مکانی کاربرد آن توجه شود. حتی بیت آخر این سرود یعنی «اگر کشت خواهی همی روزگار / چه نیکوتر از مرگ کارزار» از فردوسی نیست، سروده‌ی دقیقی است که به این سرود اضافه شده است. بعدها چند بیت پراکنده یا جعلی دیگر هم به این سرود که کار ستاد ارتش رضاشاهی بود اضافه شد و در مدرسه ها و سربازخانه ها و رادیو و تلویزیون بارها پخش شد. متاسفانه این روند ظلم به فردوسی در دوران بعد از پهلوی نیز ادامه داشت و البته بشکل و شدتی دیگر.

ششم- شاهنامه‌ی فردوسی در طول تاریخ بر بسیاری دیگر از بزرگان شعر و هنر و فرهنگ ایران تاثیر گذاشته و بسیاری از شعرا از قصه ها و روایات آن آگاه بودند. بطور مثال حافظ، نظامی، سعدی و بسیاری دیگر از بزرگان شعر ایران در ابیات خود از اسطوره ها و افسانه های شاهنامه استفاده کرده اند. مثلاً حافظ بارها از جام جم، جمشید و تخت شاهی وی، کیکاووس و خون سیاوش (سیاووش) و افراسیاب و حتی رستم و کیخسرو استفاده کرده است.

من شخصاً این اشاره‌ی بسیار زیبا و غیرمستقیم حافظ به داستان بیژن و منیژه و نجات یافتن بیژن از چاه توسط رستم را خیلی دوست دارم

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

شاه ترکان فارغست از حال ما ، کو رستمی؟

هفتم- بسیاری از باورهای غلط درباره‌ی شخصیتهای شاهنامه هم زاییده‌ی تخیل مردم است و در شاهنامه وجود ندارد. بطور مثال ماجرای دوشاخ بودن ریش رستم را هرچه گشتم در شاهنامه پیدا نکردم. احتمالاً این موضوع از این بیت برگرفته شده:

سرگرد دارد و ریش دوشاخ / کمربند باریک و سینه ٔ فراخ

که حتی در لغتنامه‌ی دهخدا هم از قول فردوسی و شاهنامه عنوان شده ولیکن چنین بیتی را من در شاهنامه پیدا نکردم. مشخص هم نیست نسخه‌ی مورد استناد دهخدا کدام نسخه بوده است. اما در رستم نامه‌ی ملک الشعرای بهار بیت زیر در وصف رستم نوشته شده است

ستبر بازو و لاغر میان و سینه فراخ  /  دو شاخ ریش فرو هشته تا میان رستم

حتی داستان کلاهخود رستم که از جمجمه‌ی دیو سپید بوده است نیز در شاهنامه ذکر نشده و اصلاً در شاهنامه رستم سر ‌دیو سپید را جدا نمیکند بلکه او را چنان محکم بر زمین میکوبد که در دم جان میدهد و سپس دشنه ای در دلش فرو میبرد و جگر از تنش جدا میکند. رستم اما در نبرد با اکوان دیو است که سر از تن این دیو جدا میکند،‌ اما باز هم راجع به اینکه جمجمه‌ی دیو را کلاهخود خود میکند در شاهنامه اشاره ای نشده است.

هشتم- مصرع معروف «ز گهواره تا گور دانش بجوی» سروده‌ی فردوسی نیست بلکه سروده ی ابوریحان بیرونی است. اما بسیاری گمان میکنند که این بیتی از شاهنامه است. حتی در ویکیپدیای فارسی هم منبع آن را شاهنامه ذکر کرده اند.

نهم- بیت «که رستم یلی بود از سیستان / منش کردمی رستم داستان» نیز از فردوسی نیست و در مقالات مختلف به آن اشاره شده ولی آنقدر این بیت برای مردم جا افتاده است که حتی در رسانه های معتبر هم به آن استناد میشود. اینکه الهامبخش فردوسی در خلق شخصیت رستم که بوده هنوز برای من مشخص نیست و باید در این زمینه بیشتر بخوانم اما در تاریخ باستان ایران،‌ سپه سالار کل سپاه ساسانیان شخصی بنام رستم فرخزاد بوده است. اینکه آیا او الهام بخش شخصیت رستم در شاهنامه است را هنوز نمیدانم.

دهم- بسیاری از داستانها، توصیفات و تخیلات مردم از شاهنامه، در واقع حاصل نقالی ها و داستان سراییهای قرنهای بعد از سرودن شاهنامه بوده است. برای دوستانی که مایل هستند متن شعر شاهنامه را همراه با قابلیت جستجوی کلمه یا بیت در اختیار داشته باشند، وبسایت گنجور را معرفی میکنم.

در پایان، یادآور میشوم که من نه شاهنامه شناس و محقق و متخصص در این رشته هستم و نه ادعایی در این زمینه دارم. نکات بالا صرفاً خلاصه ای کوتاه از آنچه طی این مدت خوانده و یافته ام بود که ممکن است ناکامل،‌ نادرست یا قابل بررسی بیشتر باشد

**حدود دو سال است که بدنبال نسخه ای از کتاب «فردوسی نامه» بقلم استاد ابوالقاسم انجوی شیرازی هستم. این کتاب در سه جلد است و من بخصوص جلد دوم و سوم را نیاز دارم. ممنون میشم اگر کسی از دوستان منبعی برای خریداری یا امانت گرفتن این کتاب سراغ دارد به من معرفی کند

یک دیدگاه برای ”ده نکته‌ی کوتاه از تحریفات شاهنامه

 1. با درود و آزرم
  پیشنهاد میکنم شاهنامه ی ویرایش استاد فریدون جنیدی و دیگر نامه ها و گفتارهای ایشان درباره ی فرهنگ ایران را نیز بررسی کنید که میتواند راهگشا باشد
  http://Www.bonyad – neyshaboor.com
  همچنین شاهنامه ی ویرایش دکتر خالقی مطلق نیز مقابله ی نسخ دربرگیرنده ایست
  با سپاس
  پوریا

  لایک

  • سپاس پوریای گرامی. بله من با وبسایت بسیار مفید بنیاد نیشاپور آشنا هستم و مطالبشون را هم پیگیری میکنم. در مورد شاهنامه ی دکتر خالقی من متاسفانه فرصت دسترسی به آن را نداشته ام اما نقدهای زیادی درباره ی آن خوانده ام.
   این ویدئوی زیر هم جالب است

   لایک

 2. بسیار جالب واموزنده و قابل تامل است با تشکر و سپاس لطفا» بفر مائید چگونه میتوان اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست اورد ممنونم … مهر زاد ایران تاژ

  لایک

 3. درود بر شما؛ مطلب بسیار جالبی بود…
  در مورد کتاب «فردوسی نامه»‌ی مرحوم انجوی باید بگویم اگر در تهران هستید می‌توانید این کتاب را از طریق کتابخانه‌های وابسته به شهرداری تهران به امانت بگیرید. به سایت tlib.ir مراجعه کنید و «خدمات کتابخانه‌ای من» را انتخاب نمایید و کتاب را جستجو کنید… این کتابِ سه جلدی در هفت کتابخانه یافت می‌شود.
  ارادت

  لایک

  • سپاس بابک گرامی. متاسفانه ساکن ایران نیستم ولی آنقدر به این کتاب نیاز دارم که شاید فقط به قصد پیدا کردنش به ایران سفر کنم هرچند ترجیح میدهم منبعی جهت خریداری بدست آورم. ای کاش که این کتابخانه های شهرداری تهران نسخه ی دیجیتالی این کتاب را هم فراهم میکردند.
   جدای از این، وبسایت بسیار مفیدی معرفی کردید. باز هم ممنونم

   لایک

 4. دوست گرامي توجه شما رو جلب ميكنم به شاهنامه اي كه استاد جنيدي فراهم كرده اند در طول حدود سي سال و بسياري از تحريفهاي شاهنامه را در آن مشخص نموده اند. ضمنا كتاب ايشان به نام داستان ايران. فريدون جنيدي انتشارات بلخ

  لایک

 5. شب نویس عزیز مطلب منتشر شده شما بسیار جالب نکاندهنده و البته قابل تامل بود. حتما تصدیق میفرمایید که در دنیای مجازی به راحتی نمیشود به یک وبسیات یا وبلاگ استناد کرد. تقاضای من از شما این است که استنادات قوی رای برای مطالب خودتون بگذارید . مثلا اگر در مجله معتبری چاپ شده یا به تایید اساتید معتبر پارسی رسیده است با ذکر آدرس اعلام بفرمایید . خیلی دوست دارم مطلب شما را باز نشر کنم . اما تجربه ام در دنیای مجازی من را بر آن میدارد تا با تمانینه بیشتر مطالبی که در آن اطلاعات ندارم منتسر کنم.

  لایک

  • مهدی گرامی. ممنونم از لطف و نظری که نوشتید. قطعاً کار درستی میکنید که بدون اطمینان از صحت و سقم مطالب اقدام به بازنشر نمیکنید و من اتفاقاً خیلی خوشحالم که خوانندگان وبلاگ از من درخواست منبع و سند میکنند و امیدوار میشم که کم کم هر چیزی را براحتی باور نکنیم. متاسفانه زمانی که این مطلب را تهیه میکردم، هدفم بیشتر در حد یک استاتوس فیسبوکی بود و نه مطلبی شبیه به مقاله و در نتیجه منابعی که در طی این دو سال مطالعه کردم را خیلی مدون جمع آوری نکردم. اما میتونم بطور پراکنده لینکهای زیر را در اختیارتون قرار بدم. ضمن اینکه در خود متن هم برخی مطالب که به رنگ آبی هستند به منبع آنلاین لینک شده اند و با کلیک بر روی آن میتوانید به سند یا مشخصات منبع دسترسی پیدا کنید. برخی منابع را هم در اینترنت پیدا نکردم که مشخصاتشون را اینجا مینویسم
   ۱- در مورد لغات غیرفارسی (عربی) در شاهنامه این مقاله ی زیر را مطالعه کنید
   http://www.khabaronline.ir/detail/251813/culture/2933
   ۲- در مورد برخی از ابیات الحاقی به شاهنامه
   http://bit.ly/1szZDZF
   http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=164
   http://acls.blogfa.com/post-42.aspx
   http://ghiasabadi.com/human-sufferings-235.html
   http://bit.ly/1C1CojT
   http://www.esalat.org/images/hamasae%20daad%202.htm
   http://aryaadib.blogfa.com/post-373.aspx
   ۳- کتاب «حماسه ی داد» بقلم ف. م. جوانشیر / فرج الله میزانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۹
   ۴- فردوسی نامه، ملک الشعرای بهار، مرکز نشر سپهر، تهران، ۱۳۴۵، برگ ۱٦۵

   در پایان پیشنهاد میکنم از وبسایت معتبر گنجور برای جستجو در شاهنامه استفاده کنید و از این طریق میتونید هر لغت یا بیتی را که مایل باشید در شاهنامه جستجو کنید تا از وجود یا عدم وجود آن در این کتاب مطلع شوید
   http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/

   پسندیده شده توسط 1 نفر

   • شب نویس عزیز خیلی متشکرم. یه جمله ای که به کار بردی رو خیلی خوشم اومد :
    «سیاری از این تحریفات و جعلیات در صد سال اخیر وارد باورایرانیان شده است و در نسخه های قدیمی تر دیده نمیشود »
    به نظر من ، ما ملت ، افراط و تفریط در سرلوحه همه کارهایمان است . برای انتقام از بنیاد گرایی و دیکتاتوری مذهبی به ناسیونالیسم افراطی ملی روی می آوریم. این هم شاهدی بر این مدعی.

    لایک

 6. با سلام و ادب.
  ضمن تشکر از این مقاله ارزشمند شما، من چندی قبل با ذکر منبع و ارائه لینک وبلاگ شما این مطلب را در صفحه گوگل پلاس خود بازنشر کرده بودم که مورد توجه خوانندگان صفحه من قرار گرفت.
  https://plus.google.com/112586387024883332520/posts/6Zf71Km5uzw
  امروز متاسفانه متوجه شدم که خبرگزاری مهر به این مطلب را با عنوان ‹دروغ هایی که به فردوسی بستند› به نام من منتشر کرده است و چندین سایت دیگر هم به نقل از مهر آنرا بازنشر کرده اند.
  من این اشتباه را در صفحه خود اعلام کردم و ضمن عذرخواهی از شما بابت این سوءتفاهم، از خبرگزاری مهر خواسته ام که این اشتباه را اصلاح کند. https://plus.google.com/112586387024883332520/posts/Fh2gsVvFJjE

  لایک

  • ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ و ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺎﺏ ﮔﺮاﻣﻲ. ﺑﺎﺭ اﻭﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻂﻠﺒﻲ اﺯ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻄ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩاﺧﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻛﺲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺩﻓﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﻣﻂﻠﺒﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻥ » ﺩﺭﺳﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻣﺠﺮﻱ ﭼﺎﻕ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻢ» ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﻼﻧﻲ اﺯ اﻳﺴﻨﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻳﺸﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻂﻠﺐ ﺭا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻩ. ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﻴﺸﻢ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﻬﺮ ﺭا ﻫﻢ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ اﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ
   ﺳﭙﺎﺱ

   لایک

 7. ممنونم از نوشته ي علمي تان. و كاش مملكت ما(افغانستان) هم به جايي برسد كه لااقل وقعي نهد به ادبيات نه در حد شناسايي تحريف ها لااقل در حد خواندنشان و دانستنشان.

  پسندیده شده توسط 1 نفر

 8. به فردوسی ، رسان از ما ، درودی

  ..

  به فردوسی آن ، پور ِ ایران درود

  که شاهنامه ، قرآن ِ فارسی سرود

  به فردوسی آن ، شاعر ِ پُر توان

  که برتر نبوده ز ِ او ، هیچ زمان

  که شاهنامه ، دژ کرد ، به پارسی زبان

  ز ِ بیگانه گفتار ، کم آورَد نشان

  به مردی که سی سال ، بسی رنج داشت

  نگارش ز ِ گفتار ِ اعرابیان دور داشت

  به او که خداوند ِ جان و خِرد را ستود

  و برتر به عالم ، خِرد ، دیده بود

  جهان آفرین است خدایش ، وَ یزدان ِ پاک

  و گردون سپهر است در اندیشه پاک

  بگفت آنک ، خِرد را ، به دارد به پیش

  ندارد دل از کرده یه خویش ریش

  به پروَرده رُستم ، که پور است به زال

  و سیمرغ ، زال پروَرد و ، خود بی زوال

  ز ِ دادار ، از کردگار ِ جهان نام بُرد

  ستاره نگه ، خواست ِ یزدان شمرد

  ز ِ کیهان و گردون ، بسی برده رنج

  و آرام خواهد او ، از سرای ِ سه پنج

  درودش ز ِ مردم به پارسی زبان

  نگاهداشته ، فردوسی اش ، در جهان

  به گفتا یکی مرد ِ جنگی به از صد هزار

  به پاس ِ زبان ، خود برآمد به چند صد هزار

  گذشت از هزار ، نام ِ او زنده است

  نگاهش به ما ، تا که ، اندر پی است

  تو ای پارس گوی ، در سراسر زمین

  درود بر تو بادآ ، هزار آفرین

  ..

  سوز

  27 اسفند 1390 – 17.03.2012

  لایک

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s